Tag Archives: شوهر

زن شوهر دوست

زن شوهر دوست

اين حرف زن به گوش يكي از پسرهايش رسيد و او بسيار ناراحت شد. بي درنگ پيش پدر رفت و گفت: « مي داني مادر چي گفته؟ او از مردم خواسته تا پول هايشان را روز مرگ تو پس بدهند! »

Read More »